top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Toepasselijkheid.
Artikel 4. Overeenkomst en voorwaarden deelname producten en diensten 
Artikel 5. Het aanbod
Artikel 6. De overeenkomst
Artikel 7. De prijs en betalingen
Artikel 8. Levering en uitvoering
Artikel 9. Retourneren 
Artikel 10. Garantie
Artikel 11. Reclamaties en aansprakelijkheid
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. Privacy policy
Artikel 14. Toepasselijk recht
Artikel 15. Intellectueel eigendom

Deze algemeen voorwaarden zijn van toepassing op alle reading, (live) evenementen, coaching, trainingen, online en fysieke producten die door CLEDA MOEN worden georganiseerd en aangeboden via: www.clendamoen.com. Ieder wie producten of diensten koopt van CLENDA MOEN, gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Artikel 1 - Definities 

1. CLENDA MOEN, ingeschreven in het handelsregister van de KVK met nummer 78649463 is gevestigd te Oudewater. 

2. Onder ´consument´ verstaan: wederpartij van CLENDA MOEN, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van (online) product (en) of dienst (en). 

3. onder ´website´ verstaan: https://www.clendamoen.com, alsmede de Instagram pagina's van CLENDA MOEN en alle toekomstige internetsites van CLENDA MOEN.

4. Onder ´bedenktijd´ verstaan: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

5. Onder ´herroepingsrecht´ verstaan: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

6. Onder ‘retourformulier’ verstaan: Het retourformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt en die een consument kan invullen wanneer hij of zij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

7. Onder ‘overeenkomst op afstand’ verstaan: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

8. Producten of diensten: alle door CLENDA MOEN aangeboden (online) producten, diensten en programma's. 

9. Onder ‘Algemene Voorwaarden’: de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Clenda Moen
Ijsselvere 8
3421 BW Oudewater

KvK nummer: 78649463
BTW nummer: NL003359850B09

E-mailadres: info@clendamoen.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, prijsopgave, overeenkomst en levering van goederen door of namens CLENDA MOEN. Door het gebruik van de website (daaronder mede begrepen het plaatsen van een bestelling) aanvaardt de consument deze algemene voorwaarden.

3.2 Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen; in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3.3 CLENDA MOEN heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website gepubliceerd zijn. 

3.4 Wanneer een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in een gerechtelijke procedure als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
 

Artikel 4 - Overeenkomst en voorwaarden deelname producten en diensten 

4.1 De website bevat teksten waarin bepaalde effecten van (het gebruik van) CLENDA MOEN’s producten worden beschreven. De consument erkent uitdrukkelijk dat deze beschrijvingen enkel en alleen dienen als informatieve aanwijzingen voor de toepassing van deze producten in ‘’traditionele zin’’. De beschreven effecten zijn geenszins wetenschappelijk onderbouwd of bewezen. De consument kan geen rechten ontlenen of aanspraken maken ten aanzien van de beschreven effecten of anderszins ten aanzien van de inhoud van of informatie op de website. 

4.2 CLENDA MOEN’s producten zijn geen geneesmiddelen. Voor medische, psychische of vergelijkbare aanbevelingen, adviezen of behandelingen dient de consument zich te wenden tot een medisch specialist. 

4.3 Verkeerd gebruik van de producten kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de consument en derden. Producten dienen zorgvuldig te worden gebruik.  Ouders dienen op te passen met kinderen.

4.4 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn diensten, trainingen, coachings, events en fysieke producten die ik aanbied. 

 

4.5 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een de klant door CLENDA MOEN. CLENDA MOEN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

4.6  In mijn diensten en producten deel ik mijn kennis, ervaringen en tools die ik gedane jaren heb opgedaan. Naast het volgen van diensten en/of producten raad ik je aan ruimte te nemen om alles te integreren. Hierbij kan ik niet garanderen dat wat voor mij werkt, ook voor jou werkt qua kennis. 

4.7 Wegens voorbereiding van (live) readings, retreats, workshops, masterclasses, sprekers sessies en events kan je 48 uur van tevoren kosteloos je sessie annuleren of verplaatsen. Binnen 48 uur is dit alleen mogelijk in een situatie van overmacht. Bij het te laat annuleren of vergeten van je afspraak, ben ik helaas genoodzaakt de volledige kosten van de sessie in rekening te brengen. 

 

4.8 Bij deelname aan een (online) training, masterclass etc waar je niet bij aanwezig kan zijn, is het mogelijk om dit een maand voor start datum kosteloos te annuleren (dit geldt niet bij een reading of bij fysieke producten). Vanaf een maand tot 2 weken voor startdatum wordt er 50% in rekening gebracht. Binnen een week voor startdatum wordt 100% in rekening gebracht. Wil je iemand anders laten deelnemen op jouw plek? Neem hiervoor contact op via: info@clendamoen.com om te overleggen voor de eventuele mogelijkheden. 

 

4.9 Bij annuleringen door omstandigheden vanuit CLENDA MOEN krijgt iedere consument een ticket aangeboden voor een volgende sessie, (online) events en alle diensten die CLENDA MOEN aanbiedt. Ik garandeer niet dat ik op kort termijn ruimte in mijn agenda heb om de afspraak in te halen. Gemiddelde wachttijd kan oplopen tot drie maanden. 

Artikel 5 - Het aanbod

5.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 

5.2 Het aanbod is vrijblijvend. CLENDA MOEN is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen op ieder moment.
 

5.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als CLENDA MOEN gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

 

5.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.5 Kristallen, palo santo, droogbloemen zijn natuurproducten. De foto's van deze producten kunnen afwijken van de foto's. Er zijn geen rechten ontleend aan het retourneren of ruilen voor producten bij afwijking van de foto, omdat dit natuurproducten zijn. 


 

5.6 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. CLENDA MOEN kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 

Artikel 6 - De overeenkomst

6.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging van CLENDA MOEN aan consumenten tot het doen van een aanbod. De aanvaarding van die uitnodiging door de consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan de overige voorwaarden van dit artikel is voldaan. 

6.2 Een aanbod van de consument als bedoeld in voorgaande lid wordt geacht te zijn gedaan indien de consument :
- Het bestelformulier op de website heeft ingevuld en via elektronische weg heeft verzonden en dit bestelformulier door CLENDA MOEN is ontvangen.
- Het is voor CLENDA MOEN duidelijk welk(e) product(en) hij/ zij wenst te ontvangen. 

6.3 De consument en CLENDA MOEN komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst tot stand komt op het moment dat een orderbevestiging per e-mail aan de consument is verzonden naar het door de consument opgegegeven e-mail adres. 

Artikel 7 - De prijs en betalingen

7.1 Bij producten en diensten wordt duidelijk gecommuniceerd of dit exclusief BTW, verzendkosten etc is of inclusief BTW. Daarbij zijn de prijzen in euro's vermeld. 

7.2 Betaling kan geschieden middels IDEAL, creditcard, Pay Pal, Bankcontact, Belfius, KBC/CBC, SEPA-incasso. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van CLENDA MOEN.

7.3 Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

7.4 Eventuele prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, prijsverhogingen van toeleveranciers, of die anderszins buiten CLENDA MOEN  invloedssfeer liggen, kunnen door CLENDA MOEN aan consument in rekening worden gebracht.

7.5 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 9 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

7.6 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

7.7  Voor bestellingen van producten binnen Nederland en België worden verzendkosten berekend. Dit geldt ook voor overige landen buiten Nederland en België. 

7.8  Bij onjuiste prijsvermeldingen kunnen er geen rechten worden ontleend. 

7.9 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

 

7.10 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht je toegang tot de academie te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de lesstof. 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

8.1 Consument dient ten allen tijde zelf te controleren of het leveringsadres dat is ingevuld tijdens het bestellen nog actueel is. Het leveringsadres dat u opgeeft tijdens het bestellen, en de email bevestiging die u hiervan krijgt waarop het afleveradres staat vermeld, zien wij als leveringsadres en wordt door ons als zodanig verwerkt. Bij een foutief opgegeven leveringsadres kunt u dit zo snel als mogelijk aan ons doorgeven per email via info@clendamoen.com waarna het leveringsadres wordt aangepast. Nadat de bestelling is verzonden is aanpassing van het afleveradres niet meer mogelijk. CLENDA MOEN is niet verantwoordelijk voor het door u foutief opgeven afleveradres en verzending van uw bestelling naar het foutieve afleveradres. 

8.2 Voor het opnieuw verzenden van uw bestelling dient u een geheel nieuwe bestelling te plaatsen. 

8.3 Levering door CLENDA MOEN vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 1 tot 5 werkdagen, uiterlijk binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen na bestelling, tenzij anders is aangegeven (bij vertraging tot 30 dagen kan dit niet aan CLENDA MOEN worden toegerekend). Handgemaakte producten kunnen een langere levertijd hebben. Dit staat bij de desbetreffende producten op de website vermeld. Wanneer er een wijziging van verzending zal zijn, wordt dit via de website vermeld. 

8.4 Indien een product wordt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad is, informeert CLENDA MOEN de koper of en wanneer het product weer beschikbaar is.

8.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd (daaronder mede begrepen op het adres van een buurman/vrouw), gaat het risico over op de consument.

8.6 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft CLENDA MOEN ernaar om binnen 72 uur te reageren om vervolgens de afspraak in te plannen. 

8.7 Bij programma's, online cursussen of andere diensten waar de consument levenslang toegang heeft, geldt de levenslange toegang zolang dit bedrijf bestaat. Mocht CLENDA MOEN stoppen met dit bedrijf, dan krijgt de consument de mogelijkheid om content te downloaden.

Artikel 9 - Retourneren

9.1 De consument heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. Annuleren kun je doen door een mail te sturen naar: info@clendamoen.com. Wel dien je het ontvangen materiaal in te leveren. 

9.2 Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer het natuurproducten zijn en dit kan afwijken van de foto, bijvoorbeeld: palo santo, kristallen, hangers, droogbloemen. 

- Er bestaat ook geen herroepingsrecht voor de gepersonaliseerde guides (zowel e-book als hardcover), aangezien deze op maat gemaakt zijn voor de consument.


9.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de consument:

- Consumentt dient binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, via een duidelijk geformuleerde, schriftelijke verklaring inclusief drie foto's van het product (bijv. per e-mail) op de hoogte te stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. 

- Het product of de producten met alle geleverde toebehoren in de originele verzendverpakking, onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan CLENDA MOEN heeft medegedeeld, aan CLENDA MOEN terug te zenden. Retouren dienen te worden verstuurd naar het op de website vermelde retouradres van CLENDA MOEN.

- Tijdens de bedenktijd zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden.
 

9.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument. 

9.5 Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt in overeenstemming met dit artikel, draagt CLENDA MOEN zorg voor terugbetaling van het door de consument betaalde. Dit zal binnen 14 kalenderdagen na retournering van het betreffende product zijn na acceptatie van het teruggestuurde product in originele staat. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt. 

9.6 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

9.7 Kirstallen, edelstenen, palo santo, droogbloemen, het zijn allemaal natuurproducten. Doordat het een natuurproduct is van eeuwenoud is het niet ongebruikelijk als er inkepingen, krasjes of andere stukken aan zitten. Klachten die hieraan verlenen en kan daardoor niet als klacht worden geaccepteerd. Ondanks het stevige inpakpapier kan een kristal ook loskomen tijdens de verzending. Alleen wanneer een item totaal gebroken wordt aangeleverd, kan dit via email: info@clendamoen.com worden overlegd. 

9.8 Mocht je ontevreden zijn over de online trainingen, events, coaching of de ondersteuning van CLENDA MOEN, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten via email. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen. Indien je klacht na 14 dagen wordt vermeld, is er geen recht meer op verder overleg. 

Artikel 10 - Garantie 

10.1 CLENDA MOEN garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 

10.2 Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de garantie, zal CLENDA MOEN zorgen voor een passend vervangend product of herstel. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder advies van CLENDA MOEN, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

10.3 CLENDA MOEN kan geen garantie garanderen voor het behalen van resultaten. Wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken. De verantwoordelijkheid ligt daarin altijd bij de consument zelf. Wel deel ik mijn kennis en ervaring en is het mijn intentie om de consument meer in verbinding te brengen met zichzelf en daardoor ook met eventuele resulaten. 

10.4 Niet tevreden, geld terug bij een online cursus. CLENDA MOEN staat volledig achter de inhoud van haar cursussen, maar mocht de klant niet tevreden zijn over de cursus, dan is er een niet goed, geld terug garantie. De voorwaarden hiervan zijn: je hebt alle video's bekeken, de meditaties en andere eventueel opdrachten gedaan en de opdrachten uit het eventuele werkboek hebben uitgewerkt. Om terugbetaling te ontvangen, ontvangen wij graag een bewijs van bovengenoemde eisen en zien wij graag het uitgewerkte werkboek binnen 14 dagen na de start van de cursus.

Neem hiervoor contact op via: info@clendamoen.com.

Artikel 11 - Reclamaties en aansprakelijkheid

11.1 De consument heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. 

11.2  Reclames m.b.t. beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde producten dienen binnen 7 kalenderdagen na de dag van aflevering van de producten schriftelijk door de consument bij  CLENDA MOEN te worden gemeld. Dit kan via info@clendamoen.com. Bij gegrondverklaring van een tijdig ingediende klacht zal CLENDA MOEN, naar haar eigen keuze, het betreffende product herstellen, opnieuw leveren of van levering afzien en consument een creditnota sturen voor (het betreffende deel van) de koopprijs. 

11.3 De consument erkent dat producten van CLENDA MOEN natuurproducten zijn en dat dergelijke natuurproducten door verloop van tijd, werking van de natuur of door vergelijkbare invloeden, (kunnen) veranderen (bijv. verkleuren door zonlicht). Tevens erkent de consument dat natuurproducten kwetsbaar (kunnen) zijn en (kleine) onderdelen kunnen afbreken. Ouders dienen op te passen met kinderen wat betreft producten als bijvoorbeeld kleinere kristallen.

11.4 CLENDA MOEN is nimmer aansprakelijk of gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan consument of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens CLENDA MOEN. Elke hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk steeds beperkt tot (I) het bedrag gelijk aan de factuurwaarde m.b.t. het product waardoor de schade is veroorzaakt, of (II) het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. 

11.5 CLENDA MOEN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of (andere) indirecte schade. CLENDA MOEN is nimmer aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) die het gevolg is van onoordeelkundig, oneigenlijk of verkeerd gebruik van een product, of wanneer consument of derden wijzigingen hebben aangebracht of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Indien CLENDA MOEN door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens consument kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. CLENDA MOEN is niet aansprakelijk voor eventueel door de consument geleden of te lijden schade. CLENDA MOEN heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat CLENDA MOEN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die niet afhankelijk is van CLENDA MOEN wil waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens consument( geheel of gedeeltelijk) wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer : oorlog, terrorisme, energiestoringen, brand, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen (ziekten), transport moeilijkheden, storingen met de website, alsmede niet of niet-tijdige levering door CLENDA MOEN leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van verplichte vergunningen. 

12.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 kalenderdagen voortduurt (dit geldt alleen voor fysieke producten), heeft iedere partij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 13- Privacy Policy

13.1 CLENDA MOEN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. CLENDA MOEN houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

13.2 CLENDA MOEN zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

13.3 U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Indien u dit wenst kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens die vermeld staan op de website.

13.4 CLENDA MOEN gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer, geboortedatum, -tijd & -plaats en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij CLENDA MOEN zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

13.5 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 - Toepasselijk recht


14.1 Op overeenkomsten tussen CLENDA MOEN en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 15 - Intellectueel eigendom


15.1 De inhoud van deze website is gepubliceerd door CLENDA MOEN en auteursrechtelijk beschermd. Het design, alle teksten, afbeeldingen (met uitzondering foto’s afkomstig van derden), onderliggende broncode en software (inclusief applets) en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van CLENDA MOEN en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

15.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij CLENDA MOEN. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen (online) trainingen, kaartendecks, coaching, etc tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

bottom of page